Vilkår

Ved enhver brug af Servicen accepterer Kunden følgende Vilkår for Brug af Scanningsmotor (SaaS).

1. SOFTWARE AS A SERVICE OG SUPPORT
1.1 På betingelse af, at Kunden betaler alle til enhver tid værende Afgifter til Selskabet, skal Selskabet stille Servicen til rådighed for Kunden i overensstemmelse med de i Bilag 1 beskrevne Service Levels samt i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Servicen stilles til rådighed for Kundens brug på en ikke-eksklusiv og overdragelig (som nærmere beskrevet i denne Aftale) basis.

1.2 Kunden må overdrage retten til brug af Servicen til tredjepart (”Tredjepart”) på betingelse af; (i) at alle Tredjeparter overholder samtlige vilkår og betingelser i denne Aftale, (ii) at Kunden betaler alle Afgifter for alle Tredjeparters brug af Servicen i henhold til denne Aftale, og (iii) at Kunden skadesløsholder Selskabet, og er ansvarlig for alle sine Tredjeparter og hæfter solidarisk i forbindelse med enhver misligholdelse fra en Tredjepart. Det er udtrykkeligt aftalt, at Tredjeparterne aldrig kan opnå bedre ret end Kundens ret, uanset hvad Kunden og Tredjeparterne internt måtte aftale.

1.3 Selskabet vil levere teknisk support til Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 2.

1.4 Selskabets forskellige kundetiers fremgår af bilag 3.

2. BEGRÆNSNINGER OG FORPLIGTELSER
2.1 Kunden må ikke, hverken direkte eller indirekte: foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde forsøge at udlede eller opdage kildekoden, objekt-koden eller den underliggende struktur, idéer, know-how eller algoritmer, som er relevant for eller vedrører Servicen, eller nogen software, dokumentation eller data, som er relevant for eller vedrører Servicen (samlet: ”Softwaren”); eller bruge Softwaren eller Servicen til skade for Selskabet ellers Selskabets koncernforbundne selskaber.

2.2 Selskabet garanterer og indestår for, at Servicen overholder gældende lovgivning. Kunden garanterer og indestår for, at Kunden og enhver Tredjepart alene benytter Servicen i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, herunder databeskyttelsesloven.

2.3 Selskabet er berettiget til (ikke forpligtet til) at overvåge Kundens og enhver Tredjeparts brug af Servicen. Selskabet er berettiget til at nægte eller suspendere adgang til Servicen, hvis Selskabet har rimelig grund til at tro, at Kundens eller en Tredjeparts benyttelse af Servicen strider mod loven eller er uberettiget i henhold til denne Aftale.

2.4 Kunden er selv ansvarlig for foretagelse af backups m.v. af alle Kundedata (defineret nedenfor), og Selskabet er ikke forpligtet hertil.

2.5 Kunden (eller Kundens tredjepart) er ansvarlig for at have og vedligeholde alt udstyr og tilhørende services, som er nødvendig for at oprette forbindelse til, adgang til eller på anden måde bruge Servicen, herunder bl.a. hardware, servere, software, operativsystemer, netværk, applikationer, API, internetforbindelse, telefonforbindelse, strømforsyning og lignende (samlet: ”Udstyr”). Kunden er også ansvarlig for at opretholde sikkerheden i relation til Udstyret, herunder adgangskoder m.v.

3. FORTROLIGHED
3.1 Parterne vil, eller kan, hver især (som ”Informationsmodtager”) modtage eller få indsigt i informationer eller oplysninger om den anden part (som ”Informationsafgiver”), der er af fortrolig, erhvervsmæssig, økonomisk, proprietær, ikke-offentlig eller personlig karakter (samlet: ”Fortroligt Materiale”). Fortroligt Materiale omfatter også de data, som Kunden leverer til Selskabet for at muliggøre leveringen af Servicen (samlet: ”Kundedata”). Informationsmodtageren skal behandle og opbevare alt Fortroligt Materiale strengt fortroligt og må ikke videregive, kopiere, distribuere eller videreformidle, hverken direkte eller indirekte og hverken helt eller delvist, dette til nogen person (hverken fysisk eller juridisk) uden Informationsafgiverens forudgående skriftlige samtykke. Uanset den forudgående sætning må Informationsmodtageren dog videregive, kopiere, distribuere eller videreformidle Fortroligt Materiale, såfremt Informationsmodtageren af en dansk domstol eller dansk myndighed lovligt måtte blive pålagt at fremlægge eller oplyse Fortroligt Materiale, dog skal Informationsmodtageren i sådanne tilfælde om muligt først informere Informationsafgiveren herom.

3.2 Informationsmodtageren er uberettiget til på nogen måde og på noget tidspunkt at udnytte, misbruge eller drage fordel af Fortroligt Materiale til skade eller ugunst for Informationsafgiveren eller dennes koncernforbundne selskaber.

3.3 Informationsmodtageren skal til enhver tid efter Informationsafgiverens anmodning returnere alt Fortroligt Materiale uden at beholde kopier heraf. Selskabet skal på Kundens anmodning slette alt data indlæst af Kunden på enten alle Kundens kunder eller på enkelte af Kundens udvalgte kunder.

3.4 Fortrolighedsforpligtelserne er fra Informationsmodtagerens side uigenkaldelige og uopsigelige og skal fortsætte med at være i kraft efter opsigelse, ophævelse eller udløb af denne Aftale indtil det tidspunkt, hvor det pågældende Fortrolige Materiale bliver offentligt tilgængeligt.

4. EJENDOMSRETTIGHEDER
4.1 Kunden ejer og bevarer den fulde ejendomsret til alle Kundedata.

4.2 Selskabet ejer og bevarer den fulde ejendomsret i og til; (a) Servicen og Softwaren, (b) alle forbedringer og modifikationer dertil, (c) software, applikationer, API, opfindelser eller anden teknologi, der er udviklet i forbindelse med Implementeringsservicen, support eller andre serviceydelser og leverancer m.v. leveret til Kunden, og (d) alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til alt det i underpunkt (a)-(c) nævnte.

4.3 Uanset de øvrige bestemmelser i denne Aftale skal Selskabet – under iagttagelse af gældende ret, herunder databeskyttelsesloven – have ret og licens til, at indsamle og bruge data fra Kunden, herunder data udledt fra de af Kunden indsendte bilag. Ved data forstås i dette tilfælde, den geometriske placering/fortegnelse af, hvor på fakturaen, de forskellige oplysninger forefindes samt nøglefraser der fremgår af de af Kunden indsendte bilag. Selskabet bruger disse data til at optimere og forbedre Servicen og de til Servicen beslægtede systemer, herunder APIs og korrigering, diagnosticering og udvikling i relation til Servicen og de beslægtede systemer. Selskabet må ydermere ikke sælge eller videregive de af Kunden indsendte data.

5. DATABEHANDLERAFTALE
5.1 Parterne accepterer vedlagte databehandleraftale, der er en del af denne Aftale og finder anvendelse i relation til Selskabets behandling af personoplysninger på vegne af Kunden eller Kundens kunder.

6. AFGIFT
6.1 Som betaling for Kundens brug af, og ret til at bruge Servicen og de rettigheder m.v., der tilkommer Kunden i henhold til denne Aftale, skal Kunden betale den afgift (”Afgift”), der fremgår af Order Form (inkl. Tillæg A dertil), og som udgør en integreret del af denne Aftale. Afgiften vil være helt eller delvist forbrugsbaseret som nærmere angivet i Order Form (inkl. Tillæg A dertil). Afgiften afregnes månedsvis bagud. Selskabet sender sammen med sin faktura en opgørelse over beregningen af Afgiften baseret på det faktiske forbrug m.v. i forudgående måned. Afgiften skal betales senest 7 dage efter Kundens modtagelse af en faktura fra Selskabet. Alle priser angivet i denne Aftale er angivet uden moms, og Kunden er forpligtet til at betale enhver moms i tillæg til alle de anførte priser m.v. Selskabet er berettiget til at ændre Afgifterne og priserne med 3 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. Såfremt Kunden eller en Tredjepart fortsat benytter Servicen efter en ny Afgift eller pris er varslet inden for rimelig tid, tolkes dette som Kundens stiltiende accept af den/de nye Afgift(er) eller pris(er).

7. OPSIGELSE M.V.
7.1 Parterne kan hver især til enhver tid opsige Aftalen med mindst 3 måneder skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned.

7.2 Parterne kan hver især til enhver tid ophæve Aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen, forudsat at den misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 20 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav herom, dog kan der gives mindst 10 dages forudgående skriftligt påkrav, hvis misligholdelsen baserer sig på manglende betaling. Det skriftlige påkrav skal beskrive misligholdelsen samt tydeligt angive, at manglende afhjælpning vil medføre ophævelse af Aftalen.

7.3 Alle bestemmelser, som i sagens natur skal forblive i kraft efter opsigelse/ophævelse, skal fortsat være i kraft efter enhver opsigelse/ophævelse, inkl. følgende bestemmelser:
dette punkt 7.3 og punkt 2.1, punkt 3, punkt 4, punkt 10 og punkt 11.

8. GARANTI OG FRASKRIVELSER
8.1 Selskabet skal i overensstemmelse med almindelige branchestandarder gøre sig rimelige bestræbelser på at opretholde Servicen på en måde, der minimerer fejl og afbrydelser, og skal udføre eventuelle implementeringsservices på en professionel måde. Servicen kan være midlertidig utilgængelig i forbindelse med planlagt vedligeholdelse eller ved akut eller ikke-planlagt nød- vedligeholdelse, eller på grund af andre forhold uden for Selskabets kontrol. Selskabet vil give meddelelse via e-mail på forhånd i forbindelse med planlagte forstyrrelser i Servicen eller planlagt nedetid. Uanset det forudgående afgiver Selskabet ikke nogen garantier for, at Servicen altid fungerer uden afbrydelser eller er fejlfri, og Servicen leveres som beset. Kunden anerkender, at computer- og telekommunikationssystemer, herunder API, ikke er fejlfrie, og at der kan forekomme lejlighedsvis nedetid. Desuden afgiver Selskabet ikke nogen garantier i relation til de Kundedata, som Kunden transmitterer til Selskabet og som Selskabet, efter behandling, transmitterer tilbage til Kunde.

9. INDESTÅELSER
9.1 Selskabet skal i aftaleperioden skadesløsholde Kunden for ansvar over for tredjemand som følge af, at Servicen ikke overholder gældende lovgivning, eller krænker tredjemands rettighed i EU som afgjort i en endelig dom fra en domstol inden for EU. Den forudgående skadesløsholdelse skal dog ikke finde anvendelse i relation til dele eller komponenter af Servicen, (i) der helt eller delvist er udarbejdet i overensstemmelse med Kundens specifikationer, (ii) som er modificeret af Kunden efter levering fra Selskabet, (iii) som Kunden kombineret med andre produkter, teknologi eller processer, der ikke er leveret af Bilagscan, og hvor ansvaret hidrører fra de andre produkter, teknologi, processor eller kombinationer (iv) hvor Kunden fortsætter med den krænkende adfærd efter at have fået meddelelse herom eller meddelelse om, at ændringer eller opdateringer kan undgå overtrædelse/krænkelse, eller (v) hvor Kundens brug af Servicen ikke sker i overensstemmelse med vilkårene og bestemmelserne i denne Aftale, herunder hvis Kunden ikke rettidigt betaler Afgifterne, eller hvis Kundens brug af Servicen strider mod gældende lov.

10. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
10.1 Adgangen til Selskabets software udvikles løbende, hvorfor Selskabet har ret til at lukke softwaren ned i tilfælde af at softwaren ikke lever op til Selskabets standard.

10.2 Parterne er hver især ikke ansvarlig over for den anden part eller over for en hvilken som helst tredjemand for indirekte tab eller følgeskader eller direkte eller indirekte tab i form driftstab, tabt fortjeneste, rentetab og mistede besparelser.

10.3 En parts samlede erstatningsansvar i henhold til denne Aftale eller for forhold, der vedrører eller udspringer af denne Aftale eller af Servicen, Implementeringsservicen eller en parts eller hvilken som helst tredjemands brug af Servicen, er begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb (ekskl. moms), som Kunden har betalt til Selskabet i de seneste 12 måneder umiddelbart inden kravet opstod. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for indeståelser efter pkt. 9 eller misligholdelse af databehandleraftalen, herunder ved sikkerhedsbrister og tab af data.

11. GENERELLE BESTEMMELSER
11.1 Alle meddelelser m.v. til Kunden i henhold til denne Aftale kan med frigørende virkning afgives via e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse.

11.2 Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, som måtte vedrøre eller udspringe af denne Aftale eller af en parts eller en tredjemands brug af Servicen, er underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion og skal anlægges ved Københavns Byret som første instans.

BILAG 1: SERVICE LEVELS
Servicen skal være tilgængelig 99,00% målt på kalendermåned-basis uanset ugedag. Nedetid som følge af strømafbrydelse, afbrydelser i kommunikations- og internetforbindelser eller anden forsyningsvirksomhed eller som følge af andre årsager uden for Selskabets kontrol vil ikke indgå i beregningen af Service Levels.

BILAG 2: SUPPORT
Ved ikke kritiske problemer har selskabet 24 timer i reaktionstid til, at påbegynde fejlretning, ved enten e-mail eller telefonisk kontakt i hverdage. I weekender, helligdage og industriferien er dette 48 timer. Ved ikke kritiske fejl kan Selskabet kontaktes på følgende e-mailadresser: support@bilagscan.dk eller kontakt@bilagscan.dk.

Ved kritiske problemer har Selskabet 1 time i reaktionstid til, at påbegynde fejlretning ved telefonisk kontakt i tidsrummet 9- 22 i hverdage og 12 timer uden for dette tidsrum. I weekender, helligdage og industriferien, er dette 48 timer. Selskabet vil altid være til at træffe i nævnte tidsrum og stræber altid efter at afhjælpe kritiske problemer uden ugrundet ophold. Kritiske problemer betyder, hvis vitale dele af Servicen ikke kan benyttes af Kunden som forudsat.